Regulamin wypożyczalni sprzętu rowerowego

 w ramach Centrum Testowego

Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A.

 

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady wypożyczania i bezpiecznego użytkowania sprzętu rowerowego w ramach Centrum Testowego prowadzonego przez Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. w Szczyrku 43-370, ul. Narciarska 10, NIP: 9372375089, REGON: 072818322 (dalej „Wypożyczający”), w sposób następujący:

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Sprzęt rowerowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczającego. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana jest pisemna umowa wypożyczenia pomiędzy Wypożyczającym, a Klientem.
 2. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz cennikiem.
 3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i należycie przygotowany sprzęt rowerowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie (dalej w regulaminie „Sprzęt”).
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie wypożyczalni jest monitorowane.
 5. Klient jest zobowiązany stosować się do wskazówek pracowników wypożyczalni.

 

§ 2 Klient

 1. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie umowy wypożyczenia zawartej z Klientem, po okazaniu przez niego dwóch dokumentów tj.: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu oraz po wpłaceniu przez Klienta opłaty za wypożyczenie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Podpisując umowę wypożyczenia, Klient jest zobowiązany podać prawdziwe informacje oraz poinformować obsługującego go pracownika o swoich umiejętnościach, które mogłyby mieć wpływ na właściwy dobór i dopasowanie wypożyczanego sprzętu.
 4. Podpisując umowę wypożyczenia, Klient akceptuje zapisy niniejszego regulaminu i jest zobowiązany zwrócić sprzęt w stanie nie uszkodzonym, sprawnym technicznie i niezabrudzonym.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia i utratę wypożyczanego sprzętu od momentu jego wydania Klientowi, do momentu jego zwrotu.

 

§ 3 Wypożyczanie sprzętu oraz rezerwacja on line. Odstąpienie i rezygnacja.

 1. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni oraz opublikowanym na stronie internetowej : www.szczyrkowski.pl w zakładce Cenniki – Cennik wypożyczalni rowerów. Wypożyczający może udzielać Klientom zniżek na korzystanie usług według swojego uznania. Klienci mogą też korzystać ze zniżek na podstawie voucherów uzyskanych od partnerów handlowych Wypożyczającego. Zniżki nie podlegają łączeniu, a w  przypadku posiadania przez Klienta kilku zniżek na ten sam produkt, obowiązuje wyższa zniżka.
 2. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest dokonywana w momencie zawarcia umowy wypożyczenia wyłącznie w formie bezgotówkowej z pomocą karty płatniczej. Wypożyczający dopuszcza dokonanie opłaty częściowo w formie gotówkowej jedynie po uprzednim uregulowaniu przez Klienta minimalnej opłaty w kwocie 1 zł z pomocą karty płatniczej z potwierdzeniem transakcji kodem PIN.
 3. Klient ma możliwość dokonania wcześniejszej rezerwacji wypożyczanego sprzętu online, Rezerwacja online odbywa się poprzez dokonanie przez Klienta wyboru wypożyczanego sprzętu oraz terminu jego planowanego wypożyczenia za pośrednictwem strony internetowej: www.szczyrkowski-rowery.erezerwuj.pl, po uzyskaniu potwierdzenia dostępności roweru w terminie podanym przez Klienta.
 4. Rezerwacja dochodzi do skutku po uiszczeniu przez Klienta online opłaty za wypożyczany sprzęt. Wysokość opłaty wskazana jest w aktualnym cenniku wypożyczalni i jest podawana w czasie rezerwacji sprzętu online. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji sprzętu jest uzyskanie przez Wypożyczającego od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty opłaty za wypożyczenie rezerwowanego sprzęt.
 5. Wypożyczający niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Klientowi na podany adres e-mail informację z potwierdzeniem dokonania rezerwacji wybranego sprzętu.
 6. W przypadku braku uzyskania przez Wypożyczającego potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty od Operatora Płatności lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Wypożyczalnia poinformuje Klienta, że transakcja nie może być zrealizowana, a rezerwacja sprzętu nie doszła do skutku.
 7. W przypadku uiszczenia opłaty w momencie rezerwacji on line, kwota ta w chwili podpisania umowy wypożyczenia stanowi wynagrodzenie dla Wypożyczającego za wypożyczenie sprzętu.
 8. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na inny rower tej samej klasy, po uprzednim poinformowaniu Klienta.
 9. W przypadku dokonania rezerwacji sprzętu online, Klient ma prawo rezygnacji z wypożyczenia sprzętu, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Wypożyczającego w formie e-mail  najpóźniej na 3 dni przed umówioną datą zawarcia umowy wypożyczenia  w siedzibie Wypożyczającego. W takiej sytuacji Wypożyczający zwróci Klientowi poniesioną opłatę za wypożyczenie rezerwowanego sprzętu, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o rezygnacji, na konto wskazane przez Klienta.
 10. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia sprzętu w terminie krótszym niż 3 dni przed planowaną datą wypożyczenia, poniesiona opłata nie będzie podlegała zwrotowi. Za równoznaczne z rezygnacją z wypożyczenia uznaje się również nieodebranie zarezerwowanego sprzętu i niepodpisanie umowy wypożyczenia w umówionym terminie.
 11. Po zawarciu umowy wypożyczenia w siedzibie wypożyczalni i po wydaniu sprzętu, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wypożyczającego lub z przyczyn wynikających z siły wyższej. W przypadku odstąpienia do umowy z powyższych przyczyn, Wypożyczający zwraca Klientowi część wynagrodzenia za wypożyczenie sprzętu za okres, w którym umowa nie mogła być wykonywana. Dla uniknięcia wątpliwości, nie stanowią podstaw do odstąpienia od umowy wypożyczenia w szczególności: niekorzystne warunki atmosferyczne lub ich zmiana w trakcie wykonywania umowy, awarie lub uszkodzenia sprzętu spowodowane z winy Klienta, stan nietrzeźwości Klienta, ewentualne urazy Klienta odniesione w czasie korzystania ze sprzętu.

 

§ 4 Zasady wypożyczania sprzętu.

 1. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny lub zażądać innej formy zabezpieczenia zwrotu sprzętu np. poprzez wpłatę kaucji w wysokości 5.000 zł.
 2. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzętu nie wypożycza się ze względów bezpieczeństwa.
 3. Wypożyczający zastrzega sobie prawo zweryfikowania trzeźwości Klienta.
 4. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu potwierdza, iż jest świadomy, że jazda na rowerze związana jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania jazdy na rowerze mogą polegać na doznaniu urazów ciała klienta lub osoby trzeciej. Klient mając pełną świadomość powyższego ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu.
 5. Klient nie może dokonywać żadnych napraw wypożyczonego  sprzętu ani oddawać go do użytkowania osobom trzecim. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta.
 6. Klient może korzystać ze sprzętu wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Korzystając z roweru Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikających z obowiązującego prawa.
 7. Klient jest zobowiązany skontrolować wypożyczany sprzęt, a ewentualne wady lub uszkodzenia bezzwłocznie zgłosić pracownikowi wypożyczalni.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczonego sprzętu.
 9. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Klienta jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
 10. Po upłynięciu okresu wypożyczenia klient jest zobowiązany zwrócić sprzęt pracownikowi wypożyczalni w godzinach otwarcia Centrum Testowego. Godziny otwarcia są dostępne w widocznym miejscu w Centrum Testowym oraz opublikowane na stronie internetowej: www.szczyrkowski.pl w zakładce Resort – Godziny otwarcia
 11. Niedokonanie zwrotu wypożyczonego sprzętu w ustalonym umową terminie powoduje naliczenie opłaty za wypożyczenie za kolejny okres, zgodnie z cennikiem wypożyczalni, do momentu zwrotu sprzętu. W przypadku opóźnienia zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni telefonicznie, kontaktując się z numerem tel. +48 787 142 140.
 12. Niezwrócenie roweru po upływie 2 godzin od wyznaczonego terminu bez powiadomienia Wypożyczającego o przyczynie zwłoki, zostanie uznane za przywłaszczenie roweru i zgłoszone organom ścigania. Dodatkowo zostanie nałożona na Klienta kara umowna w wysokości 5.000 zł. Wypożyczający  może dochodzić od Klienta również odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej, na zasadach ogólnych.
 13. Klient odpowiada za wypożyczony sprzęt, a w przypadku jego uszkodzenia, kradzieży lub utraty jest zobowiązany pokryć powstałą szkodę, w kwocie odpowiadającej wartości utraconego, skradzionego lub uszkodzonego sprzętu.
 14. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku z używaniem wypożyczonego sprzętu powstałe wobec Klienta lub osób trzecich, jak i za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie awarie lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu powinny być zgłaszane przy zwrocie sprzętu do wypożyczalni. W przypadku sytuacji, powodujących niemożność dostarczenia sprzętu, należy to zgłosić telefonicznie na numer +48 787 142 140 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stec@tmr.sk, michalik@tmr.sk
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres: Szczyrkowski Ośrodek Narciarki S.A., ul. Salmopolska 53B, 43-370 Szczyrk lub na adres email: stec@tmr.sk, michalik@tmr.sk.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Szczyrkowski administratorem danych osobowych podawanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy wypożyczenia sprzętu jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A, ul. Narciarska 10, 43-300 Szczyrk.
 2. Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w ramach TMR Group i są opublikowane na stronie  www.tmr.sk/o-nas/gdpr/  oraz są dostępne na stronie internetowej www.szczyrkowski.pl w zakładce Info - Polityka Prywatności.

 

§ 7 Przepisy końcowe

 1. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy wypożyczenia.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023r.